Spevácky zbor

  27. 2. 2019 ~ prečítané 1135x

Práca v speváckom zbore poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu a rozširuje hudobnú gramotnosť. Dôležitú funkciu zohráva hlasová výchova, ktorej úlohou je vypestovať kultivovaný spevácky prejav, ktorý je najvýraznejším hudobným vyjadrením uplatneným v hudbe všetkých štýlových období a žánrov v sólovom, zborovom aj komornom obsadení. Žiaci sa svojím spevom učia vnímať krásu hudby, pestujú a uchovávajú si spevnosť ako jeden z výrazných, hoci v poslednom čase oslabovaných atribútov kultúry osobnosti mladého človeka. V speváckom zbore rozvíjajú harmonické cítenie a zmysel pre spoluprácu.

Cieľom je dosiahnuť a vytvoriť kompaktné spievajúce teleso. Aby osobnosť každého jedného žiaka zapadala a vytvárala jednoliaty, priateľský kolektív, ktorému robí radosť spievať v ľúbivej anjelskej harmónii ako aj spolupracovať a svojim spevom odovzdávať tú radosť ďalej medzi ľudí. Cieľom speváckeho zboru je aj samotná prezentácia práce na rôznych kultúrnych podujatiach školy, mesta, súťažných prehliadkach.


Školský rok 2018/2019 prináša v pôsobení Speváckeho zboru pri Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove jednu významnú zmenu, ktorá sa týka jeho pomenovania. Dostal meno SLÁVIK. V súčasnosti má Spevácky zbor SLÁVIK za sebou niekoľko úspešných vystúpení. Tvorí ho okolo 30 členov vo veku od 9 do 18 rokov. Malí umelci sú žiakmi ZUŠ M. Moyzesa, hlavne speváckeho a klavírneho oddelenia, ale aj gitarového či literárno-dramatického. Od školského roku 2014/2015 pracuje pod vedením Mgr. Zuzany Pulščákovej, DiS. art., ktorá je zároveň dirigentkou a umeleckou vedúcou speváckeho zboru. Klavírna spolupráca prebieha približne tretí rok s pani učiteľkou Sofiou Borzovou, DiS. art..

Začiatky zborového spevu siahajú do roku 1992, kedy vznikol vtedy už na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove, prvý detský spevácky zbor Zvonček, ktorý pracoval pod vedením vtedajšej pani učiteľky spevu Mgr. Jany Ljubimovej. V roku 2007 vznikol komorný spevácky zbor VOCALIS, ktorý nadviazal na tradíciu speváckeho zboru Zvonček, pracoval pod vedením Mgr. Lenky Michalikovej a zaznamenal veľmi pekné úspechy počas svojho pôsobenia. V roku 2007 zbor získal na regionálnej prehliadke speváckych zborov DO, RE, MI, FA ocenenie za interpretáciu slovenskej ľudovej piesne, v roku 2008 ocenenie za interpretáciu tvorby slovenských skladateľov a v roku 2010 ocenenie za pestrú dramaturgiu a umelecký rast. V júni 2013 získali na celoštátnej súťaži a prehliadke detských speváckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA 2013 v Prievidzi umiestnenie v 2. pásme.

Nové začiatky súčasného speváckeho zboru neboli jednoduché. Počas piatich rokov zbor prešiel výraznou premenou, nielen čo sa týka zmien vo vedení, ale aj celkovým obsadením a počtom členov. Od úplného začiatku sa postupne, malými krôčikmi, vybudovala nová „základňa“ žiakov – spevákov. V repertoári na začiatku prevládali jednoduché jednohlasné piesne a kánony. Usilovnou prácou a vytrvalosťou sa žiaci každým rokom zlepšovali. Tiež pribudli ďalší noví členovia a tak sa  repertoár stále obohacuje, dopĺňa aj o náročnejšie skladby. Snahou je obsiahnuť v repertoári každý  hudobný žáner (úpravy ľudových piesní, sakrálne skladby, gospel, populárne,... ) v zborovej úprave, aby dramaturgia zboru bola pestrá. Taktiež sa zbor snaží spolupracovať s rôznymi nástrojovými zoskupeniami, a tak obohacuje zvuk aj o iné ako len vokálne znenie skladby, čím prehlbuje záujem a motivuje svojich spevákov a zároveň sa snaží prilákať nových členov. Vítaný je každý, kto má záujem sa stretávať v príjemnom kolektíve, kde je veselo, má chuť usilovne pracovať a podieľať sa na interpretácií skladieb vo viachlasnej úprave. V súčasnosti je rozpracovaných niekoľko nových skladieb a'cappella (viachlasný spev bez sprievodu hudobných nástrojov), ale aj s klavírnou spoluprácou. Ďalšou víziou do budúcna a zároveň motiváciou pre spevákov je účasť na prehliadkach speváckych zborov (napr. DO, RE, MI, FA v Prešove,...), či verejných vystúpeniach,  ale aj realizácia vlastných koncertov.